Lịch sử Việt Nam

Ba đồn thủ vùng tân châu – hồng ngự thời Nguyễn

  • Đỗ Kim Trường
  • 06/02/2017

        Tiến trình mở đất Nam bộ, các chúa Nguyễn thực hiện bằng nhiều hình thức và lần lượt xác lập chủ quyền một cách hợp pháp. Trong đó, Tây Nam bộ là khu vực cuối cùng được sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong và công cuộc này diễn ra qua ba mốc thời gian: năm 1679, 1708 và 1757.

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương