Lịch sử Việt Nam

BẮC TÂY NGUYÊN TRONG CUỘC CHIẾN ĐÔNG XUÂN 1953-1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

  • TS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền
  • 24/04/2017

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là đỉnh cao của cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954 (cuộc chiến công chiến lược lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp), đã báo hiệu sự cáo chung nền thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ “là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới” (Chủ tịch Hồ Chí Minh) và “có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa vượt qua không gian và thời gian” (Cố vấn Phạm Văn Đồng), v.v…

Xem trọn bộ tại đây

TS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương