Lịch sử Việt Nam

KINH TẾ ĐỒN ĐIỀN CỦA TƯ BẢN PHÁP VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở PHÚ YÊN VÀO NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

  • Ngô Minh Sang
  • 02/08/2017

Trên cơ sở tái hiện lại toàn bộ quá trình thiết lập kinh tế đồn điền của thực dân Pháp với những biểu hiện về số lượng, sự phân bố, loại hình kinh doanh và quá trình hoạt động, từ đó bài viết phân tích những tác động của chính sách này đối với các mặt kinh tế - xã hội ở Phú Yên vào những năm đầu thế kỷ XX. Việc nghiên cứu kinh tế đồn điền thời Pháp cũng có một ý nghĩa thực tiễn sâu sắc vì ngoài những mặt hạn chế thì phương thức kinh doanh mới này trong nông nghiệp cũng để lại một số kinh nghiệm về canh tác và chăn nuôi với quy mô lớn, đặc biệt là sự thành công trong công chăn nuôi đại gia súc, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp ở Phú Yên trong giai đoạn hiện nay.

Xem trọn bộ tại đây

Ngô Minh Sang


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương