Lịch sử Việt Nam

CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA HOA KỲ– TỪ GÓC NHÌN CỦA HỌC GIẢ NƯỚC NGOÀI

  • Trần Hạnh Minh Phương
  • 29/10/2017

Theo chính sử Việt Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm được lập nên và bị lật đổ đều là “kịch bản” của Mỹ, và đây là chính quyền bù nhìn, một thời kỳ đen tối trong lịch sử Việt Nam, nên các nhà sử học Việt Nam thường né tránh giai đoạn lịch sử “nhạy cảm” trong các nghiên cứu của minh. Tuy nhiên, với các học giả nước ngoài chính quyền Ngô Đình Diệm là một vấn đề lý thú  còn đang được tranh luận rất sôi nổi: Một số sử gia coi chính quyền này là công cụ chính trị trong tay người Mỹ, số khác coi Ngô Đình Diệm điều hành miền Nam độc lập mang nặng truyền thống phong kiến Việt Nam. Một số nghiên cứu gần đây còn cho rằng chính quyền Ngô Đình Diệm có viễn kiến riêng về hướng phát triển cho miền Nam Việt Nam.

Xem trọn bộ tại đây

Trần Hạnh Minh Phương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương