Lịch sử Việt Nam

NGÀNH ĐÓNG THUYỀN VÀ TÀU THUYỀN Ở ĐÔNG NAM BỘ TRONG THẾ KỶ XVII – XVIII

Ngành đóng thuyền và tàu thuyền ở Đàng Trong trong thế kỷ XVII - XVIII đã được nghiên cứu bước đầu và qua đó một bức tranh khá sinh động phần nào được phục dựng lại. Tuy thế, thực tiễn phát triển của ngành thủ công này tại Đông Nam Bộ vẫn chưa được nghiên cứu như một công trình riêng biệt. Khoảng trống này đòi hỏi việc nghiên cứu để bổ khuyết nhưng đồng thời cũng là thách thức vì nguồn tư liệu khá hạn chế và phần lớn là chỉ được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn là Đàng Trong. Bài viết này không nằm ngoài mục đích bổ khuyết vào khoảng trống đó. Bên cạnh các nguồn sử liệu truyền thống như Đại Nam thực lục, Gia Định thành thông chí… thì chúng tôi cũng cập nhật các tài liệu nước ngoài để cung cấp những góc nhìn và đánh giá đa chiều từ các thương gia hay những nhà du hành châu Âu đã đến Đàng Trong vào giai đoạn này. Như đã trình bày, những khó khăn là có thật và vì vậy công trình rất cần được khảo cứu công phu hơn hoặc ở một góc độ khác. Không nằm ngoài nhận thức đó, các tác giả nhất quán rằng bài viết khiêm tốn này mang tính gợi mở cho những công trình nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương