Kết Quả Tìm Kiếm
Phong trào phá ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng của quân và dân huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Trong tiến trình xâm lược nước ta, Mỹ đã đưa ra nhiều chiến lược nhằm bình định miền Nam trong thời gian ngắn nhất. Đến năm 1962, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy được tiếp tục thực hiện với quy mô lớn. Chúng dồn dân lập ấp chiến lược, nhằm mục đích giành dân, ly gián giữa nhân dân và cách mạng, hòng tiêu diệt cách mạng, để biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương