Đất, Người Bình Dương

Ứng dụng Khoa Học Công Nghệ Cao trong phát triển nông nghiệp đô thị thông minh tại tỉnh Bình Dương

  • Phạm Thúc Sơn - Nguyễn Bá Lương
  • 02/02/2023

Nông nghiệp đô thị thông minh là một định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta hiện nay. Tỉnh Bình Dương có nhiều lợi thế trong việc phát triển nông nghiệp thông minh nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi đã trở thành xu hướng phát triển. Tỉnh Bình Dương trong quá trình đô thị hoá đã mở rộng các trang trại kỹ thuật khoa học công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực đủ kiến thức, kỹ năng áp dụng công nghệ, thu hút các nhà đầu tư vào các dự án nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao. Với việc thực hiện các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp ở Bình Dương đã phát triển nông nghiệp đô thị thông minh. Trong tiến trình đó việc đưa ra các chiến lược, hệ thống giải pháp, hoàn thiện khung pháp lý sẽ thúc đẩy mô hình nông nghiệp tiên tiến, điều đó càng cấp thiết hơn trong công cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ sang kinh tế thị trường theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bối cảnh này đặt ra rất nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Từ những yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn cho thấy ngành nông nghiệp cần huy động các nguồn lực một cách mạnh mẽ hơn và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả hơn để phát triển toàn diện và bền vững. Những năm gần đây, dưới sự tác động của dịch Covid-19, khủng khoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, vai trò của nông nghiệp Việt Nam càng được phát huy. Sự ổn định của nền kinh tế của Việt Nam những năm vừa qua có sự đóng góp hết sức to lớn của ngành nông nghiệp. Để kinh tế nông nghiệp phát triển một cách toàn diện và bền vững việc phát triển nông nghiệp đô thị là xu hướng phát triển tất yếu hiện nay và sự phát triển nông nghiệp đô thị thông minh ở tỉnh Bình Dương nằm trong xu thế chung đó. Tại Bình Dương hiện nay, do quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, các khu công nghiệp và khu chế xuất ở khu vực phía Nam lẫn phía Bắc của tỉnh Bình Dương nơi các đô thị tập trung đông dân cư cũng là nơi quỹ đất dành cho nông nghiệp ngày càng hạn hẹp. Do vậy, tỉnh Bình Dương đã thực hiện đô thị thông minh gắn kết ứng dụng khoa học công nghệ cao áp dụng vào tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó nông nghiệp đô thị thông minh sử dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng kỹ thuật tiên tiến, máy móc tự động hoá, tăng hiệu quả năng suất và hiệu quả của nông nghiệp đô thị ở tỉnh Bình Dương. Chủ trương đúng đắn và chính sách hợp lý của Tỉnh uỷ và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp đã thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp đô thị tại Bình Dương.

Xem trọn bộ tại đây

Phạm Thúc Sơn - Nguyễn Bá Lương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24465651