Các bộ sử Việt Nam

ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 10

ĐẠI NAM THỰC LỤC 

TẬP MƯỜI

I. Chính trị

1. Những vấn đề chung.

- Chúa Nguyễn bắt đầu vào trấn ở Thuận Hoá : I, 5

- Nhà Lê lấy lại Đông Đô từ tay Mạc Mậu Hợp : I, 33

- Lê Kính Tông lên ngôi vua : I, 34

- Nguyễn Phúc Nguyên lên ngôi chúa và bắt đầu từ đấy xưng quốc tính là họ Nguyễn Phúc: I, 38

- Chúa Nguyễn thôi không chịu nộp thuế, cống ra Bắc nữa : I, 44

- Chúa Nguyễn Phúc Nguyên chết : I, 51

- Nguyễn Phúc Lan lên ngôi chúa : I, 51-52

- Chúa Nguyễn Phúc Lan chết : I, 59

- Nguyễn Phúc Tần lên ngôi chúa : I, 59-60

- Chúa Nguyễn Phúc Tần chết : I, 95

- Chúa Nguyễn Phúc Trăn lên ngôi chúa : I, 95-96

- Chúa Nguyễn Phúc Trăn chết : I, 104

- Nguyễn Phúc Chu lên ngôi chúa : I, 104-105

- Đúc ấn quốc bảo “Đại Việt quốc Nguyễn chúa Vĩnh trấn chi bảo” và lai lịch của ấn đó : I, 124, 208

- Chúa Nguyễn Phúc Chu chết : I, 138 - Nguyễn Phúc Chú lên ngôi chúa : I, 138-139

- Chúa Nguyễn Phúc Chú chết : I, 147

- Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi chúa : I, 147-148

- Chúa Nguyễn bắt đầu xưng vương : I, 150-151

- Chúa Nguyễn Phúc Khoát chết : I, 168

- Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi hoàng đế : I, 169

- Nhà Tây Sơn (Nguyễn Văn Nhạc nổi dậy) : I, 177

- Nguyễn Phúc Thuần chết : I, 191

- Nguyễn Văn Nhạc (tức Nguyễn Nhạc) lên ngôi hoàng đế : I, 206

- Nguyễn ánh trốn sang Xiêm La : I, 220, 223

- Tây Sơn ra Bắc triệt phá nhà Trịnh : I, 226

- Nguyễn Văn Lữ (tức Nguyễn Lữ) xưng là Đông Định vương ở Gia Định : I, 227

- Nguyễn ánh từ Xiêm La về nước : I, 227-228

- Nguyễn Văn Huệ (tức Nguyễn Huệ) ra Bắc lần thứ 2 : I, 231

- Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ 3 : I, 231

- Nguyễn ánh chiếm lại đất Sài Gòn - Gia Định : I, 234

- Vua Lê đón quân Thanh vào miền Bắc : I, 238

- Nguyễn Huệ xưng Vương, hiệu là Quang Trung : I, 239

- Nguyễn Huệ chết : I, 287

- Nguyễn Nhạc chết : I, 299

- Nguyễn ánh đặt niên hiệu là Gia Long : I, 491

- Gia Long tiến quân ra đến Thăng Long : I, 501

- Gia Long đặt quốc hiệu là Việt Nam : I, 588

- Đổi định lệ triều đình hội nghị : I, 627

- Gia Long lên ngôi hoàng đế : I, 664

- Về vụ án Nguyễn Văn Thành : I, 918, 919, 923, 948

- Gia Long chết, Minh Mệnh lên ngôi hoàng đế : I, 1002

- Bắt đầu đặt Nội các, gồm 6 Bộ : II, 927

- Chưởng Tả quân kiêm Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt chết : III, 354

- Đặt viện Đô sát (tổ chức, nhiệm vụ, cách làm việc) : III, 360-363 

.....

 

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602612