Các luận án Tiến Sĩ

Huỳnh Thị Liêm- Luận án Tiến Sĩ Lịch Sử

Đề tài: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG, PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ (1961- 1965)

    Miền Đông Nam bộ là địa bàn chiến lược quan trọng, là chiến trường giành giật quyết liệt, dai dẳng giữa ta và địch trong suốt 30 năm chiến tranh, đặc biệt là trong 21 năm chiến tranh chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Trong âm mưu xâm lược miền Nam Việt Nam, Mỹ coi việc bình định lập ấp chiến lược là một biện pháp chiến lược có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của các kế hoạch chiến tranh, nhất là trong giai đoạn thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.
     Đề tài nghiên cứu về Phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam bộ trong giai đoạn 1961-1965, nhằm dựng lại bức tranh toàn cảnh về cuộc đấu tranh anh dũng ngoan cường và mưu trí của quân và dân các tỉnh miền Đông Nam bộ trong thời kỳ chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, góp phần vào làm sáng tỏ và sâu sắc hơn lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó cung cấp những luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng lực lượng cách mạng phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
     Luận án chọn đề tài này bởi các lý do:
         - Chống, phá ấp chiến lược là hoạt dộng cách mạng rất quan trọng nhằm làm thất bại  âm mưu của địch trong chiến tranh đặc biệt
         - Miền Đông Nam bộ là địa bàn rất quan trọng diễn ra cuộc đấu tranh chống , phá ấp chiến lược khá điển hình trong chiến tranh đặc biệt
         - Tuy đã có một số công trình nghiên cứu về ấp chiến lược, nhưng chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu việc chống phá ấp chiến lược trên chiến trường miền Đông 

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602686