Kết Quả Tìm Kiếm

Một vài vấn đề nghiên cứu sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Bài viết tổng hợp một vài vấn đề cơ bản và cấp bách đang nổi lên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ở Việt Nam. Với những thách thức trên, sử học Việt Nam cần phải đổi mới về cách tiếp cận, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, đáp ứng các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn đương đại. Cuối cùng, bài viết nêu lên một vài suy nghĩ về “đổi mới” trong nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam thời hội nhập.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602710