Kiến thức lịch sử chung

Những nét tương đồng và khác biệt giữa hồi giáo Việt Nam và hồi giáo Indonesia

  • Sử Ngọc Minh Hải
  • 08/08/2016

    Hồi giáo được du nhập vào Việt Nam đầu tiên là ở mảnh đất miền Trung vốn thuộc Vương quốc Champa cổ xưa. Những nhà nghiên cứu chưa thống nhất thời gian chính xác mà đạo Hồi được truyền bá vào Champa, nhưng họ đều thống nhất rằng quá trình du nhập của Hồi giáo vào Champa rất sớm. Một số quan điểm về mốc thời gian mà Hồi giáo du nhập vào Champa như: Học giả M. Ed. Huber đã trích dẫn trong sử liệu cổ của Trung Quốc, cụ thể là Tống thư (chương 489), miêu tả về việc truyền bá đạo Hồi sớm nhất vào Đông Nam Á của người Ả Rập và người Ba Tư. Tống thư chép rằng: Cũng có (Ở xứa Chàm) trâu sống trong rừng núi; người ta không được phép dùng chúng trong việc canh tác mà chỉ dùng chúng trong việc hiến sinh cho các vị thần linh. Lúc giết trâu để cúng họ đọc lời cầu nguyện “Alôhôkipa”. 

Xem trọn bộ tại đây

Sử Ngọc Minh Hải


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương