Kiến thức lịch sử chung

Thuật ngữ sử học “ Văn Hóa” và “ Văn Minh”

  • HARRY RITTER(*) Đinh Hồng Phúc(**) dịch
  • 07/11/2016

Harry Ritter. 1986. “Culture”, “Civilization”. In Dictionary of concepts in history. New York: Greenwood Press, pp. 39-44, 93-98. Bản dịch tiếng Việt: Đinh Hồng Phúc.

       1. VĂN HÓA (NỀN) (t.Anh: Culture). 1. Toàn bộ phức thể của đời sống trí tuệ và vật chất của một xã hội đặc thù. 2. Điều kiện của sự tinh tế về đạo đức và trí tuệ mà các cá thể cá nhân đạt được. 3. Một trình độ phát triển do toàn bộ một xã hội nào đó đạt được. 4. Các môn nghệ thuật nói chung – âm nhạc, nghệ thuật thị giác, văn chương, v.v..

Xem trọn bộ tại đây

HARRY RITTER(*) Đinh Hồng Phúc(**) dịch


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương