Đất, Người Bình Dương

Một số vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân cao su Bình Dương trong điều kiện mới của Đất Nước

  • Nguyễn Thị Mộng Tuyền
  • 07/11/2016

Hơn 100 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam, đội ngũ công nhân ngành cao su  Việt Nam nói chung hay công nhân cao su Bình Dương nói riêng cũng đã sống và làm việc với chiều dài lịch sử hơn 100 năm vàng son, hiển hách. Đội ngũ công nhân cao su Bình Dương từ xưa đến nay cũng gánh vác sứ mệnh lịch sử dân tộc to lớn. Đóng góp lớn về mặt lý luận là họ đã làm phong phú lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đối với C. Mác, về vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và những điều kiện mà qua đó nó xóa bỏ quan hệ bóc lột, tư bản chủ nghĩa, thiết lập quan hệ xã hội mới.  V.I. Lênin đã phát triển lý luận mácxít về giai cấp công nhân như là điều chủ yếu của học thuyết Mác và khẳng định rằng, trong tất cả mọi giai cấp đấu tranh vì một thế giới mới, vì chủ nghĩa cộng sản, giai cấp công nhân là lãnh tụ của phong trào cách mạng, là người lãnh đạo của nhân dân lao động. V.I. Lênin đã cụ thể hóa sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong điều kiện của cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thị Mộng Tuyền


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương