Kiến thức lịch sử chung

Cuốn sách về điêu khắc VISHNU và SHIVA

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 06/02/2017

Đông Nam Á là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, thể hiện qua sự hội nhập của nhiều dòng tôn giáo, tín ngưỡng như Phật giáo, Bà La Môn giáo, tín ngưỡng bản địa, tín ngưỡng Thần vương (Devaraja), thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng phồn thực và tín ngưỡng Vật linh giáo. Điêu khắc Bà La Môn giáo ở Đông Nam Á là lĩnh vực nghiên cứu quan trọng giúp hiểu về văn hóa, con người trong quá trình giao thoa văn hóa, chỉ ra tính đa dạng, đặc điểm bản địa hóa những yếu tố ngoại sinh của các tộc người trong khu vực.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương