Kiến thức lịch sử chung

THUẬT NGỮ SỬ HỌC - SỰ TIẾN BỘ

  • HARRY RITTER - Đinh Hồng Phúc dịch
  • 24/04/2017

TIẾN BỘ (Sự) [t.Anh: Progress]. Học thuyết dựa trên lòng tin rằng việc nghiên cứu lịch sử làm bộc lộ ra cái khuôn mẫu cải tiến liên tục trong xã hội con người.

Ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ý niệm về sự tiến bộ lịch sử là một giả định chủ đạo của tư tưởng Tây phương và là khái niệm khung cơ bản cho sử luận Âu châu và Bắc Mỹ (Igger, 1958: 215).

Xem trọn bộ tại đây

HARRY RITTER - Đinh Hồng Phúc dịch


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương