Đất, Người Bình Dương

ĐỖ THANH NHÂN - ĐÔNG SƠN- ĐẠI TƯỚNG QUÂN

  • Nguyễn Văn Thủy
  • 01/08/2019

Theo Từ điển Nhân vật lịch sử Việt Nam, Đỗ Thành Nhân là một võ tướng thời các chúa Nguyễn sáng nghiệp. Cùng Võ Tánh, Châu Văn Tiếp được dân gian xưng tụng là “Gia Định tam hùng.”   Ông người huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên không rõ năm sinh, là một võ tướng phò Chúa Nguyễn Phúc Thuần (cha Nguyễn Phúc Ánh), từ Huế chạy vào Gia Định, khi Huế bị quân Trịnh đánh chiếm năm 1775.   Chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy về vùng Trấn Biên đã liên tiếp bị quân Tây Sơn tấn công; Đỗ Thanh Nhân về Ba Giồng  thuộc địa hạt trấn Định Tường (nay là tỉnh Tiền Giang) xây dựng nghĩa quân Đông Sơn đánh chiếm lại Gia Định, đón Nguyễn Phúc Thuần về lại và phong Đỗ Thanh Nhân là Ngoại hữu Phương Quận công. “ Trong cuộc binh biến năm Bính Thân (1776), Ngoại hữu Phương Quận công (Đỗ Thanh Nhân) đem nghĩa quân Đông Sơn thu phục được Gia Định.” 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Văn Thủy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương