Đất, Người Bình Dương

HOẠT ĐỘNG ĐẤU XẢO CỦA THỦ DẦU MỘT THỜI THUỘC PHÁP

  • Dương Văn Triêm
  • 01/08/2019

 “Đấu xảo” nay gọi là “Hội chợ” hay “Hội chợ triển lãm”, lúc đầu người Pháp dùng từ “concours” sau thì dùng “foire”, có khi dùng “exposition” để gọi. Nhưng có khi “foire” “exposition” được dùng chung. Điều lưu ý, những cuộc đấu xảo có tính quốc tế thường dùng “exposition”, tính quốc gia (chỉ nội vi Việt Nam) dùng “foire”. Còn“concours” chỉ phát hiện được dùng một lần ở cuộc đấu xảo canh nông Hà Nội năm 1918.

Nhưng cho dù mang tên gọi gì, được tổ chức ở đâu, vào thời gian nào thì mục đích cơ bản của đấu xảo: giới thiệu và thi đua giữa các sản phẩm với nhau. Trong các sản phẩm đó, có sản phẩm bán và sản phẩm không bán, sản phẩm bán có đề giá.

Xem trọn bộ tại đây

Dương Văn Triêm


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương