Kiến thức lịch sử chung

TÂN THƠ TỔNG LÝ QUY ĐIỀU

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 18/01/2020

Tác giả của sách Tân thơ tổng lý quy điều là Ernest Outrey, quan Tham biện, sung Phủ lý quan Khâm mạng Nam Kỳ, biên soạn khoảng năm 1885, Kiều Công Thọ dịch ra quốc ngữ, xuất bản năm 1889 ở Sài Gòn. Một bản in khác bằng tiếng Pháp Nouveau recueil de législation cantonale et communale Annammite de Conchinchine (Sưu tập mới về luật lệ của việc cai trị tổng và làng ở Nam Kỳ), in tại Sài Gòn năm 1888

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương