Kết Quả Tìm Kiếm

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ BẢO TỒN

Thực hiện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh. Đề tài “Nghiên cứu ngành gốm sứ Bình Dương quá trình paht1 triển và bảo tồn” được thực hiện qua 2 năm từ (2008 đến 2010), do Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm khảo cổ - Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ làm chủ trì và chủ nhiệm đề tài là ThS - NCS. Nguyễn Văn Thủy. Vào đầu tháng 3 năm 2012, đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao kết quả đề tài cho các đơn vị thụ hưởng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương