Kết Quả Tìm Kiếm

Bước đầu tìm hiểu văn hóa người KHMER ở xã An Bình, huyện Phú Giáo

Theo số liệu cuộc “Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Dương” năm 2012 của Bảo tàng Bình Dương, trên toàn tỉnh hiện có 887 hộ người Khmer. Đây là dân tộc có số dân đông nhất trong 18 dân tộc ít người đang cư trú trên địa bàn toàn tỉnh. Người Khmer tới Bình Dường từ nhiều vùng, trong nhiều thời điểm và với nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng có thể chia thành hai nhóm.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương