Kết Quả Tìm Kiếm

Qua thành bản phủ trở lại vấn đề Thục phán - An Dương Vương trong lịch sử Việt Nam

Vấn đề nguồn gốc Thục Phán - An Dương Vương là sự ra đời của nước Âu Lạc là một trong những vấn đề cốt lõi trong lịch sử dụng nước và giữ nước của Việt Nam.  Vì vậy nó đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cả trong và ngoài nước từ hàng trăm năm nay. Trong quá trình nguyên cứu các nhà học giả đều ghi nhận: Nước Âu Lạc kế tiếp nước Văn Lang và An Dương Vương kế ngôi vua Hùng là những sự kiện, nhân vật lịch sử có thật.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương