Lịch sử Việt Nam

TRẦN VĂN THÀNH VỚI CUỘC KHỞI NGHĨA LÁNG LINH – BẢY THƯA

  • ĐẶNG HOÀNG SANG Trường THCS & THPT Trường Xuân, TP. Cần Thơ
  • 23/05/2018

Sau khi An Giang bị chiếm năm 1867, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra mạnh mẽ, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Láng Linh – Bảy Thưa (1867 – 1873) do Trần Văn Thành lãnh đạo. Từ diễn biến cuộc khởi nghĩa cho thấy ý nghĩa to lớn của nó trong toàn bộ phong trào đấu tranh của nhân dân Nam bộ chống thực dân Pháp xâm lược ở nửa cuối thế kỷ XIX và qua đó thể hiện rõ nét vai trò hết sức to lớn của Trần Văn Thành trong cuộc khởi nghĩa.

Xem trọn bộ tại đây

ĐẶNG HOÀNG SANG Trường THCS & THPT Trường Xuân, TP. Cần Thơ


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương