Lịch sử Việt Nam

PHÁC THẢO DÂN TỘC HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 12/11/2018

Công trình Phác thảo dân tộc học hàng hải Việt Nam (Đỗ Thái Bình dịch, Nxb Văn hóa -Văn nghệ, tháng 9, 2018, 191 trang) được chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Pháp Esquisse d’une ethnographie navale de pay Annamites của Pierre Paris, thành viên của Viện Viễn Đông Bác Cổ, đăng trên tạp chí Bulletin des Amis du Vieux Hué (tạp chí Những người bạn của Huế xưa), số 4, tháng 10-12, 1942.

Cuốn sách gồm hơn 100 trang in, 227 hình minh họa, 2 bản đồ khổ lớn (Thuyền bè Việt Nam, Các loại thuyền Ấn Độ và Viễn Đông) và 1 bảng tổng kết kèm theo hơn 234 ghi chú của tác giả về các loại thuyền bè. Ở lần in này, sách còn có bảng các thuật ngữ hàng hải, kèm các hình vẽ, địa danh liên quan giúp người đọc hiểu rõ các nội dung được đề cập.

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương