Lịch sử Việt Nam

BẢN DỊCH MỚI GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 06/05/2019

Gia Định thành thông chí (1820) là cuốn địa chí được Trịnh Hoài Đức (1765-1825) được biên soạn khá công phu, luôn được sử dụng khi nghiên cứu về miền Nam Việt Nam. 

Sách chia làm 6 phần (6 quyển), ghi chép về 5 trấn ở miền Nam Việt Nam dưới triều Gia Long (Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên). Quyển 1 (Tinh dã chí): vị trí đất Gia Định ứng với phận sao, phụ thêm nhận định về khí hậu. Quyển 2 (Sơn xuyên chí): núi rừng, gò giồng, sông rạch, cồn bãi, bưng biền, biển đảo. Quyển 3 (Cương vực chí): lịch sử khai thác đất Gia Định; việc giao thiệp với Cao Miên và Xiêm La; tình hình các dân tộc Việt, Cao Miên, Hoa; biên giưới quốc gia, địa giới các trấn, phủ, huyện, tổng; danh mục thôn ấp. Quyển 4 (Phong tục chí): phong tục, tín ngưỡng, ăn mặc, nhà cửa, ngôn ngữ. Quyển 5 (Vật sản vật chí): nông sản, mùa vụ, thực vật, động vật, thổ sản. Quyển 6 (Thành trì chí): cơ quan quản lý hành chính và quân sự, lỵ sở, công sở, đồn lũy, bến cảng, chùa chiền, đường sá…

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương