Lịch sử Việt Nam

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CHI PHÁI BỬU SƠN KỲ HƯƠNG THƯỜNG LẠC Ở TÂY NAM BỘ

  • Nguyễn Hiếu & Mai Thị Minh Thuy
  • 06/05/2019

Phần lớn tài liệu sưu khảo, công trình nghiên cứu về các tôn giáo bản địa ở Nam Bộ nói chung, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương (BSKH) nói riêng, chỉ đề cập đến đạo BSKH do Đoàn Văn Huyên (Đoàn Minh Huyên) sáng lập. Tuy nhiên, trong lịch sử tồn tại của mình, tôn giáo này đã xuất hiện nhiều chi phái, trong đó có chi phái BSKH Thường Lạc. Tuy có nhiều sự kế thừa về tư tưởng giáo lý từ BSKH của Đoàn Minh Huyên nhưng BSKH Thường Lạc có những khác biệt so với BSKH do Đoàn Minh Huyên sáng lập. Bài viết tìm hiểu những nội dung cơ bản về chi phái BSKH Thường Lạc qua các bình diện: lịch sử ra đời, đặc điểm về tư tưởng giáo lý và nghi thức thờ cúng của chi phái. 

Để phân biệt và có cái nhìn tham chiếu với các chi phái BSKH sau này, chúng tôi tạm gọi đạo BSKH do Đoàn Minh Huyên sáng lập là “BSKH nguyên thủy”, còn chi phái được nghiên cứu trong bài chúng tôi gọi là “BSKH Thường Lạc”, theo đúng tên mà tín đồ chi phái này tự gọi.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Hiếu & Mai Thị Minh Thuy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương