Lịch sử Việt Nam

ĐỆ NHẤT GIÁO TÔNG CAO ĐÀI TIÊN THIÊN PHAN VĂN TÒNG - GÓC NHÌN NHÂN CÁCH VĂN HÓA

  • Liêu Ngọc Ân-Mai Thị Minh Thuy
  • 05/11/2019

 

Tóm tắt

 

“Nhân cách văn hóa” là một phạm trù phức tạp về các phương diện triết học, văn hóa, xã hội, đạo đức,... Tuy nhiên, về cơ bản, “chính là một loại hình nhân cách mang tính phổ biến và được thừa nhận trong một thời gian và không gian nhất định, do văn hóa truyền thống hun đúc và tạo thành. Nhân cách văn hóa là sản phẩm của quá trình ngưng tụ văn hóa, nó cấu thành một phương diện nào đó trong nhân cách con người, thể hiện ra thành tính văn hóa và tính xã hội của con người cá nhân”([1]) trong các bình diện đời sống mà chủ thể đó hành động.

 (*) Thạc sĩ, Hội Khoa học Lịch sử An Giang, Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang. Email:  lieungocan@gmail.commtmthuy@agu.edu.vn

([1]) Nguyễn Thiên Thuận (2011). “Tìm hiểu về khái niệm nhân cách văn hóa”. Tạp chí phát triển KH&CN, tập 14, số X2, tr.66.

 

Xem trọn bộ tại đây

Liêu Ngọc Ân-Mai Thị Minh Thuy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương