Lịch sử Việt Nam

CUỘC ỦNG HỘ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (Qua tư liệu báo chí cách mạng đương thời)

  • Nguyễn Lục Gia(*)
  • 18/01/2020

CUỘC ỦNG HỘ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN

(Qua tư liệu báo chí cách mạng đương thời)

 

Nguyễn Lục Gia(*)

Dẫn nhập

Từ ngày 23.8 đến 25.8.1945,  Mặt trận Việt Minh tiến hành lãnh đạo quần chúng nhân dân ở Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ do ông Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ được tuyên bố là bộ phận phía Nam của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Ngày 2.9.1945 tại Sài Gòn, đang khi cuộc mít ting 20 vạn người được tổ chức để kỷ niệm ngày lễ Độc lập của nước nhà, một số phần tử cực đoan trong nhóm Pháp kiều cùng Việt gian đã xả súng vào đám đông. Lập tức, các phần tử hiếu chiến với khoảng 30 tên này đã bị Đội xung phong của Chính phủ vây bắt.

 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Lục Gia(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương