Lịch sử Việt Nam

Câu chuyện tác giả NGỤC TRUNG NHẬT KÝ

  • TS. PHAN VĂN HOÀNG
  • 28/08/2020

Ở Á Đông, nhiều nhà hoạt động chính trị từng sáng tác thơ văn trong thời gian bị giam cầm. Chỉ kể trong thế kỷ XX, ở Trung Hoa có Liêu Trọng Khải, Cù Thu Bạch.., ở Việt Nam có Phan Bội Châu (Ngục trung thư), Phan Châu Trinh (Xăng-tê thi tập), Huỳnh Thúc Kháng và các bạn tù ở Côn Đảo (Thi tù tùng thoại)… Do đó, chuyện Hồ Chí Minh sáng tác Ngục trung nhật ký trong lúc bị giam ở Quảng Tây (1942 – 1943) cũng nằm trong “truyền thống” đó.

Ngay trong bài Khai quyển, bài đầu tiên của tập thơ, ông Hồ đã “tuyên bố”:
           Lão phu nguyên bất ái ngâm thi,
Nhân vị tù trung vô sở vi.
        Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật,
  Thả ngâm thả đãi tự do thì.

(Ngâm thơ ta vốn không ham

Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây

Vừa ngâm, vừa đợi đến ngày tự do)

TẢI VỀ TẠI ĐÂY 

TS. PHAN VĂN HOÀNG


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương