Lịch sử Việt Nam

THÊM TƯ LIỆU VỀ LỊCH SỬ ĐÔNG NAM BỘ

  • Nguyễn Lục Gia(*)
  • 28/08/2020

Báo chí là một trong những nguồn tư liệu phản ánh hiện thực sinh động nhất, lan tỏa hơi thở cuộc sống một cách mạnh mẽ lẫn truyền cảm nhất. Bởi vậy, có thể tìm thấy và sàng lọc trong kho tàng báo chí cách mạng Việt Nam đương thời những sử liệu cần thiết, quý giá về những thời đoạn lịch sử cụ thể nhằm khôi phục khách quan và chân xác các biến cố đã xảy ra.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi nhanh chóng ở Sài Gòn nói riêng, Nam Bộ nói chung đã không hề bảo đảm một cách suông sẻ và chắc chắn nền độc lập dân tộc vừa giành lại được từ các thế lực phát xít - thực dân. Thực tế, đế quốc Pháp đã ngoan cố quay lại đeo bám thuộc địa Đông Dương, bất chấp sự cáo chung của hình thái khai hóa cực kỳ phi nhân tính này trên phạm vi toàn cầu, “… một việc làm hầu như là độc nhất trong các cường quốc thực dân cũ trong thế giới hậu chiến - dùng bạo lực quân sự tái chiếm thuộc địa cũ của mình”. Từ ngày 23.9.1945, quân dân Sài Gòn và tiếp sau là cả Nam Bộ đã nhất tề cầm vũ khí đứng lên đương đầu với kẻ xâm lược.

Tải về tại đây

 

 

Nguyễn Lục Gia(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương