Lịch sử Việt Nam

ĐÌNH LÀNG Ở TÂY NINH

  • Phí Thành Phát - Nguyễn Thanh Lợi
  • 16/11/2020

1. Lược sử đình làng Tây Ninh.

Đình làng ở Tây Ninh lập tương đối muộn, chủ yếu vào đầu hoặc giữa thế kỷ XIX. Sớm nhất là các đình Phước Hiệp (1802), An Tịnh (1809), An Hòa (1836), Phước Lưu (1836) [tx. Trảng Bàng]. Các đình Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hưng, Đôn Thuận (tx. Trảng Bàng), Long Khánh, Long Giang (huyện Bến Cầu), Phước Hội, Truông Mít (huyện Dương Minh Châu), Thái Bình, Hiệp Ninh (tp. Tây Ninh), Long Thành (tx. Hòa Thành)… lập vào thế kỷ XIX.Vào đầu thế kỷ XX là các đình Phước Chỉ (1901), Cẩm An (1905), Thạnh Đức (1915), Trí Bình (1918)… Và muộn nhất là đình Bình Thạnh (1957).

Quá trình hình thành đình làng ở Tây Ninh bắt đầu từ những ngôi miếu trong làng, về sau phát triển thành đình. Tại đình An Tịnh hiện còn bức hoành “” (An Tịnh thần miếu), đình Gia Bình (tx. Trảng Bàng) có bức hoành “殿” (Gia Bình miếu điện). Các đình An Hòa, Trường Đông (tx. Hòa Thành), Thanh Phước (huyện Gò Dầu) ban đầu vốn chỉ là những ngôi miếu nhỏ ven sông Vàm Cỏ Đông.

Tải về tại đây

Phí Thành Phát - Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương