Lịch sử Việt Nam

Tác động của viện trợ Hoa Kỳ đối với nông nghiệp Việt Nam Cộng Hòa 1967-1975

  • Phạm Thúc Sơn
  • 20/09/2021

Sau thất bại trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” trên chiến trường ở miền Nam Việt Nam. Để kiểm soát địa bàn chiến lược nông thôn miền Nam, từ năm 1967 Hoa Kỳ tăng cường viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Trong kinh tế nông nghiệp, Hoa Kỳ viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa đẩy nhanh chính sách Luật người cày có ruộng, các hoạt động cơ giới hóa để phát triển và tăng năng suất nông nghiệp. Viện trợ Hoa Kỳ đã có tác động nhất định đối với kinh tế nông nghiệp Việt Nam Cộng hòa. Kinh tế nông nghiệp Việt Nam Cộng hòa hoạt động và phát triển theo hướng kinh tế tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, viện trợ của Hoa Kỳ đã dần biến Việt Nam Cộng hòa trở thành kẻ phụ thuộc không những về quân sự, kinh tế mà kèm theo cả vấn đề chính trị.

Xem thêm tại đây

Phạm Thúc Sơn


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương