Lịch sử Việt Nam

Một vài đặc điểm nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam thời Pháp thuộc (1858 – 1945)

  • Ngô Minh Sang - Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • 20/09/2021

Những năm gần đây, nghiên cứu về kinh tế Việt Nam thời Pháp vẫn còn là chủ đề được nhiều giới khoa học quan tâm. Dưới góc nhìn lịch sử, bài viết sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích định tính trình bày những nhân tố định hình, quá trình hình thành và đặc điểm của nền kinh tế hàng hóa Việt Nam thời Pháp thuộc. Trên cơ sở đó, bài viết nhận xét một vài điểm tích cực và hạn chế của nền kinh tế cũng như chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Xem thêm tại đây

Ngô Minh Sang - Nguyễn Thị Hồng Nhung


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương