Kết Quả Tìm Kiếm

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 1945-2007

Bình Dương đang trải qua những thay đổi to lớn trên nhiều phương diện như phát triển kinh tế, đô thị hóa, hiện đại hóa, chủ nghĩa tiêu thụ gia tăng, sự phục hồi tôn giáo, ảnh hưởng của chính sách Đổi Mới đối với đời sống của người dân, sự phân hóa giai cấp và những biến đổi trong mối quan hệ gia đình, giòng họ, làng xã… Tất cả những vấn đề kinh tế, xã hội mới nảy sinh đó đều tác động lên đời sống của mỗi con người Bình Dương và sử học phải phản ánh được những thay đổi đó.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương