Kết Quả Tìm Kiếm

Lam Sơn Thực Lục

Tựa sách: Lam Sơn Thực Lục.
Soạn giả: Nguyn Trãi (biên son), Lê Li (đề ta).
Dịch giả: Bo Thn.
Nhà xuất bản: Tân Việt (in lần thứ 3)
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Công Đệ, Tuyết Mai, Doãn Vượng, Lê Bc.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương