Các bộ sử Việt Nam

Lam Sơn Thực Lục

Tựa sách: Lam Sơn Thực Lục.
Soạn giả: Nguyn Trãi (biên son), Lê Li (đề ta).
Dịch giả: Bo Thn.
Nhà xuất bản: Tân Việt (in lần thứ 3)
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Công Đệ, Tuyết Mai, Doãn Vượng, Lê Bc.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương