Kết Quả Tìm Kiếm

VĂN HÓA NƯỚC VÀ HÀNG HẢI THỜI CỔ CỦA VIỆT NAM

Ở nước ta, những nghiên cứu về hàng hải cổ trong thư tịch quá ít ỏi. Một vài công trình có giá trị nhưng lại đều do người nước ngoài, chủ yếu là người Pháp biên soạn như: Bateaux en Indochine (Tàu thuyền Đông Dương, Jean Poujade, Testelin, 1940), Esquisse d’une Ethnographie Navale des peuples annammites (Khảo cứu về hàng hải của người Việt Nam, Pierre Paris, 1942), Voiliers d’Indochine (Thuyền buồm Đông Dương, J.B. Piétri, 1943), Blue Book of Coastal Vessels South Vietnam (Thanh thư về tàu thuyền cận duyên miền Nam Việt Nam, 1967), Bois et Bateaux du Vietnam (Francoise Aubaile-Sallenave, 1987)…


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương