Lịch sử Việt Nam

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỈ ĐỊNH CƯ TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÙNG ĐẤT TÂY NAM BỘ CỦA CHÚA NGUYỄN

  • Đỗ Kim Trường
  • 01/08/2018

Công cuộc mở đất Nam Bộ thời chúa Nguyễn ngoài tổ chức di dân còn có chỉ định cư trú và hoạt động bảo vệ chủ quyền. Các hoạt động này người Việt giữ vai trò chủ đạo, cùng với các tộc người Chăm, Hoa, Khmer. Sự hợp sức khai mở của cả cộng đồng, vùng đất Nam Bộ nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng hình thành và phát triển trong hơn 300 năm. 

1.     Chủ trương, chính sách chỉ định cư trú của chúa Nguyễn

 Chủ trương (主张) Tầm nguyên từ điển giảng: “Chủ: Chủ, Trương: Bày ra. Sẵn chủ ý trưng bày ra một điều gì. Nghĩa thông thường: Chăm lo công việc.”[1] Về nghĩa, Từ điển tiếng Việt giải thích: “Ý định, quyết định về phương hướng hành động.”[2] Theo đó thuật ngữ trên hiểu là những tư tưởng mang tính chỉ đạo do người đứng đầu đề ra nhằm thực hiện một phương hướng đã được xác định.

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương