Lịch sử Việt Nam

Người Hoa trong lịch sử Việt Nam

  • TS. Châu Thị Hải
  • 01/09/2012

Trong cuộc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào mùa thu năm 1998, tôi đã có dịp đưa ra thảo luận vấn đề: Diễn biến địa lý và lịch sử trong quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt – Hoa. Tôi có dự định sẽ thảo luận những vấn đề tiếp theo như: Người Hoa với quá trình hình thành và phát triển các đô thị thương mại ở Việt Nam; Người Hoa với các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với quá trình đổi mới đất nước, đặc biệt trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới hiện nay,... tại cuộc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ hai. Nhưng đáng tiếc là thời gian đó tôi chưa có cơ hội để tham gia.

Xem trọn bộ tại đây

TS. Châu Thị Hải


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24535961