Các bộ sử Việt Nam

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Tựa sách: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
Soạn giả: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, v.v....
Dịch giả: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Nhà xuất bản: Khoa Hc Xã Hi - Hà Ni
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty, Nguyễn Quang Trung.
Điều hợp: Lê Bắc - bacle@hotmail.com

Xem chi tiết


Lam Sơn Thực Lục

Tựa sách: Lam Sơn Thực Lục.
Soạn giả: Nguyn Trãi (biên son), Lê Li (đề ta).
Dịch giả: Bo Thn.
Nhà xuất bản: Tân Việt (in lần thứ 3)
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Công Đệ, Tuyết Mai, Doãn Vượng, Lê Bc.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com


Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu

Tựa sách: Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu.
Soạn giả: Tổng tài Quốc Sử Quán Cao Xuân Dục.
Dịch giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn.
Nhà xuất bản: Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa Việt Nam
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com


Đại Việt Sử Lược

Tựa sách: Đại Việt Thông Sử.
Soạn giả: Lê Quý Đôn.
Dịch giả: Lê Mnh Liêu - Tủ sách cổ văn - y ban dch thut Vin Sử Hc - Hà Ni.
Nhà xuất bản: Bộ Văn Hóa Giáo Dc và Thanh Niên - Saigon
                         
Nhà Xut Bn Khoa Hc Xã Hi - Hà Ni.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Công Đệ, Lê Bc.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương