Kết Quả Tìm Kiếm

GIẢI MÃ ĐẠI NAM THỰC LỤC TIỀN BIÊN: TRƯỜNG HỢP CÁC TỘI PHẠM TRUNG HOA

Đại Nam thực lục tiền biên là bộ chính sử họ của Nguyễn được biên soạn trên quan điểm Nho gia và đặt trong quan hệ phiên thần - thượng quốc giữa triều đình Đàng Trong với đế chế Trung Hoa. Từ đó, một số vấn đề không có lợi cho mối bang giao, nhất là cách hành xử của chính quyền chúa Nguyễn đối với các tội phạm người Hoa trên đất Đàng Trong đã được sử gia mã hoá bằng nhiều cách thức: nếu thừa nhận là người Hoa thì hoặc không công khai giết chết, hoặc bắt giam rồi trả về Trung Quốc xét xử, hoặc đổ lỗi cho gươm giáo vô tình;...Đại Nam thực lục Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên

Thành Thái Phế đế(húy Chiêu tự Bửu Lân là con thứ 7 của Cung Huệ hoàng đế, mẹ được truy tôn là Từ minh Huệ hoàng hậu Phan thị, húy Điều. Sinh giờ Bính Thân ngày 20 Bính Thân tháng 2 Đinh Mão năm Kỹ Mão Tự Đức thứ 32). Tháng 8 mùa thu năm Tự Đức thứ 36 theo Cung Huệ hoàng đế dời tới ở trong giảng đường của Thái Y Viện.


Đại Nam thực lục

Thành Thái Phế đế (húy Chiêu tự Bửu Lân, là con thứ bảy của Cung Huệ hoàng đế, mẹ được truy tôn là Từ minh Huệ hoàng hậu Phan thị, húy Điều. Sinh giờ Bính thân ngày 20 Bính thân tháng 2 Đinh mão năm Kỷ mão Tự Đức thứ 32


Lam Sơn Thực Lục

Tựa sách: Lam Sơn Thực Lục.
Soạn giả: Nguyn Trãi (biên son), Lê Li (đề ta).
Dịch giả: Bo Thn.
Nhà xuất bản: Tân Việt (in lần thứ 3)
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Công Đệ, Tuyết Mai, Doãn Vượng, Lê Bc.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương