Lịch sử Việt Nam

HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ THỜI NGUYỄN ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM

  • Đỗ Kim Trường
  • 29/10/2017

Công cuộc mở đất Tây Nam bộ ở nửa đầu thế kỷ XVII đã ghi dấu một sự kiện cho việc hợp thức hoá sự hiện diện của lưu dân người Việt mà lịch sử gọi là hôn nhân chính trị.

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương