Lịch sử Việt Nam

CHÍNH QUYỀN ĐÀNG TRONG VÀ MẠC CỬU TRONG THẾ KỶ XVII – XVIII - GÓC NHÌN ĐỐI SÁNH VỚI NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI

  • NCS. Huỳnh Tâm Sáng
  • 30/10/2017

Không ai có thể phủ nhận được rằng, ở đâu cũng đều có những dòng họ thật đặc biệt. Tuy mức độ cao thấp nhiều ít rất khác nhau, nhưng, các dòng họ đó thường có những ảnh hưởng không nhỏ tới vận nước. Họ Mạc ở Hà Tiên là một trong những dòng họ như vậy

Xem trọn bộ tại đây

NCS. Huỳnh Tâm Sáng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương