Lịch sử Việt Nam

LÒNG YÊU NƯỚC CỦA BINH LÍNH NGƯỜI VIỆT TRONG QUÂN ĐỘI PHÁP GIAI ĐOẠN 1908 – 1918

  • Nguyễn Văn Thương
  • 23/05/2018

1. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Chủ trương của chủ nghĩa thực dân nói chung đối với việc cai trị, đàn áp đối với bất kì thuộc địa nào cũng là dùng chính sách dùng dân thuộc địa đánh dân thuộc địa. Đối với thực dân Pháp, những kinh nghiệm cai trị ở châu Phi đã giúp thực dân Pháp có những thủ đoạn thâm độc hơn trong việc “dùng người Việt trị người Việt”. Việc thực dân Pháp sử dụng người Việt vào trong quân đội Pháp là một phần của âm mưu thâm độc đó.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Văn Thương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương