Lịch sử Việt Nam

KHÁI LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TÊ – XÃ HỘI Ở CÙ LAO GIÊNG ĐẦU THẾ KỈ XX

  • Phạm Thị Huệ - Phan Lương Minh - Liêu Ngọc Ân
  • 06/05/2019

1.Khái quát về Cù lao Giêng 

Cù Lao Giêng là một cù lao nằm giữa sông Tiền, trong vùng hạ lưu của sông Mékông. Cù Lao này có nhiều tên gọi với hàng chục cách nói, cách viết. Tên gọi nào cũng có sự tích riêng của nó. Chẳng hạn như: Cù lao Đầu Nước, Dinh Châu hay Diên, Riêng, Den, Ven… Người Khmer thường gọi là vùng đất này là Koh Teng. Việc giải thích tên gọi của vùng đất này có nhiều giả thuyết khác nhau như sau: 

Sách “Gia Định thành thông chí” gọi đất này là Dinh Châu bởi dáng dấp giống như Doanh Châu, một trong ba đảo thần tiên ở hạ giới (Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu). Bên cạnh đó, trong tác phẩm “Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa chí” tác giả Lê Quang Định đã khái quát về Doanh Châu như sau: “phía bắc của núi có còn dài, tục gọi là cù lao Doanh, phía Bắc của Cù lao Doanh lại có thêm một cồn nữa gọi là cù lao Trâu, ở đó đều có dân cư và ruộng vườn”. 

Xem trọn bộ tại đây

Phạm Thị Huệ - Phan Lương Minh - Liêu Ngọc Ân


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương