Kiến thức lịch sử chung

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỬ LIỆU HỌC ĐỐI VỚI SỬ LIỆU HÁN – NÔM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN

  • Bùi Hoàng Tân
  • 05/11/2019

 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu khoa học lịch sử có rất nhiều phương pháp khác nhau được vận dụng nhằm góp phần làm sáng tỏ hiện thực lịch sử, xử lý sử liệu là một trong số các phương pháp ấy. Tuy nhiên, đối với mỗi loại tài liệu khác nhau đòi hỏi các kỹ thuật chuyên biệt trong xử lý sử liệu học. Bài viết giới thiệu phương pháp xử lý sử liệu học trong nghiên cứu tài liệu địa bạ triều Nguyễn. Kết quả nghiên cứu đề cập đến tiến trình thực hiện phương pháp này và gợi mở một số ý tưởng trao đổi để tích lũy kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.

 

Từ khóa:phương pháp, nghiên cứu lịch sử, sử liệu học, tài liệu địa bạ, lịch sử địa phương

 

Xem trọn bộ tại đây

Bùi Hoàng Tân


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương