Lịch sử Việt Nam

NÓI RÕ HƠN VỀ CỰU CHIẾN SAI THỦ SỞ

  • Nguyễn Trường Kháng(*)
  • 28/08/2020

Sách GĐTTC viết: “Tân Châu là địa đầu trọng yếu, kiêm quản cả 3 đạo Tân Châu, Chiến Sai và Hùng Ngự. Đạo chính thức thuộc về thành lớn Gia Định, đặt ở giữa sông Dinh Châu (Cù Lao Giêng)… Năm Gia Long thứ 17 (1818) phụng chỉ dời đạo Tân Châu lên cù lao Long Sơn, dời đạo Chiến Sai đến cửa trên sông Hiệp Ân, dời đạo Hùng Ngự (từ vàm Rạch Đốc Vàng) đến cửa dưới sông Hiệp Ân…

Trước đó: Thủ Chiến Sai mằm trên bờ sông Vàm Nao (nay thuộc xã Kiến An-Chợ Mới-An Giang) nay còn dấu vết (di chỉ) nền đồn cũ Chiến Sai hay “cựu Chiến Sai thủ sở” (Nguyễn Phẩm, nguồn gốc tên gọi Hồng Ngự, Đồng Tháp Xưa và Nay tập 58-Tháng 10/2017).

Những ghi nhận trên đây thuộc thời Gia Long trở về sau. Còn trước đó thì sao? Trước khi về Vàm Nao còn có một nơi dựng thủ sở Chiến Sai và hoạt động. Đó là địa danh “Chợ Thủ”. Như vậy, Vàm Nao là chỗ thứ  hai dựng thủ sở. Sau cùng mới đổi về phía trên sông Hiệp Ân “Hùng Ngự”.

Tải về tại đây

 

Nguyễn Trường Kháng(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương