Lịch sử Việt Nam

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO DÂN CÔNG GIÁO DI CƯ CỦA CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM (1954-1963)

  • Phạm Thúc Sơn
  • 16/11/2020

Trong lịch sử Việt Nam, cuộc di cư của hơn 800.000 người miền Bắc vào Nam, trong đó tuyệt đại đa số dân di cư là giáo dân Công giáo là một sự kiện có ý nghĩa và ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử đương đại. Trong diễn biến của cuộc di cư, việc tìm hiểu chính sách của chính quyền Mỹ-Diệm đối với giáo dân là điều cần thiết để hiểu thêm về lịch sử miền Nam Việt Nam trong giai đoạn này.

1. Âm mưu của Ngô Đình Diệm trong việc kích động giáo dân Công giáo di cư

Thất bại ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Genève (21-7-1954). Thế nhưng, thực dân Pháp vẫn chưa nuốt trôi cái nhục bại trận. Sau hiệp định Genève Pháp không còn gì để ở lại miền Bắc Việt Nam, tại miền Nam mặc dù độc lập, nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay quân đội Pháp, các sĩ quan người Việt thân Tây, các sĩ quan cũ của đội quân thuộc địa. Pháp cấu kết với đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm tìm mọi cách phá hoại Hiệp định Genève hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, một tiền đồn chống cộng lý tưởng của chúng ở Đông Nam Á. Từ tháng 9 năm 1954 đến tháng 7 năm 1955 là thời kỳ chuyển quân tập kết của hai bên tham chiến theo quy định của Hiệp định Genève về Việt Nam. Trong thời gian 300 ngày sau ngày hiệp định bắt đầu, cuối thời hạn mở này, hơn 810.000 người dân đã tận dụng cơ hội di cừ từ Bắc vào Nam. J.Compain thống sứ Bắc Việt do Cao ủy Pháp tại Đông Dương đắc cử đã tuyên bố “quân Pháp khi rút lui, sẽ làm cho Hà Nội hoàn toàn trống vắng vì chính việc di tản đi một triệu người. Tướng Cônhi đã kí những sự vụ lệnh, truyền cho tất cả công chức người Việt phải rời Hà Nội đi vào Sài Gòn”.

Tải về tại đây

Phạm Thúc Sơn


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương