Lịch sử Việt Nam

Về việc thành lập và một số hoạt động buổi đầu của triều Nguyễn ở Trấn Tây thành

  • Đỗ Kim Trường
  • 19/12/2021

Trấn Tây thành là vùng lãnh thổ ở Đông Nam Vương quốc Chân Lạp xưa. Những năm 30 – 40 của thế kỷ XIX, trấn được thành lập. Trong thời gian 6 năm tồn tại của tổ chức hành chính này (1835 – 1841), Đại Nam thực lục đã ghi chép về sự ra đời và các hoạt động buổi đầu của triều Nguyễn ở nơi đây. 

1. Về việc thành lập Trấn Tây thành

   Ở nửa đầu thế kỷ XIX, nội bộ triều đình Chân Lạp luôn xảy ra xung đột. Nguyên nhân chính là tranh giành quyền sở hữu ngai vàng. Từ đó, phân chia thành nhiều phe phái, mạnh nhất là phe thân Xiêm và phái thân Việt. Vấn đề này được ghi chép trong một sự kiện ở Sử Cao Miên: “Năm 1830, một viên quan trong triều nổi loạn gây thành cuộc can thiệp mới của người Xiêm. Quân đội Cao Miên thất trận. Quốc vương ANG CHAN II rời khỏi lãnh thổ. Hai vị Hoàng đệ là ANG EM và ANG DUONG vào thủ đô với tướng Xiêm tên BODIN, rồi thừa thắng kéo đến Châu Đốc. Tại đây, quân Xiêm bị quân Việt Nam đánh tan rã phải rút về nước. Quân Việt Nam đưa nhà Vua trở về Oudong.

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương