Các bộ sử Việt Nam

Việt Sử Tiêu Án

  • Ngô Thời Sỹ
  • 17/12/2015

Xét theo thiên Vũ Cống, nước Việt ở về phía nam đất Dương Châu.  Theo sách Thiên Quan, từ sao Đẩu mười một độ qua sao Khiên Ngưu đến sao Chức Nữ bảy độ là tinh kỷ.  Kể về sao thì ở về ngôi sửu, cùng một phận dã tinh truyện với nước Ngô.  Cõi nam là Việt môn, có rất nhiều nước như Âu Việt, Mân Việt, Lạc Việt, cho nên gọi là Bách Việt.  Bởi vì miền này ở phía nam Dương Châu, nên lại gọi là Nam Việt.  Vùng đất từ núi Ngũ Lĩnh xuống phía nam thuộc về Nam Việt.  An Nam là miền đất ở phía nam nước Việt nay là quốc hiệu thường gọi.

 

Xem trọn bộ tại đây

Ngô Thời Sỹ


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương