Các bộ sử Việt Nam

Đại Việt Sử Lược

Xưa, Hoàng Đế dựng nên muôn nước, thấy Giao Chỉ xa xôi, ở ngoài cõi Bách Việt, không thể thống thuộc được, bèn phân giới hạn ở góc tây nam, có 15 bộ lạc là: 1) Giao Chỉ, 2) Việt Thường Thị, 3) Vũ Ninh, 4) Quân Ninh, 5) Gia Ninh, 6) Ninh Hải, 7) Lục Hải, 8) Thanh Tuyền, 9) Tân Xương, 10) Bình Văn, 11) Văn Lang, 12) Cửu Châu, 13) Nhật Nam, 14) Hoài Nam, 15) Cửu Đức

Tựa sách: Đại Việt Sử Lược.
Soạn giả: Khuyết danh.
Dịch giả: Nguyn Gia Tường
Nhà xuất bản:  Nhà xut bn TP HCM
                           B
ộ môn Châu Á hc
                           Đại hc tng hp TP HCM
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Công Đệ, Lê Bc.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương